15 فوریه

برنامه اساتید روز ساعت برگزاری کارگاه پیش نیازهای صادراتی سرفصل ها: پيش نيازهاي بنگاههاي صادراتي، – مدل كلان كارآفريني با تمركز بر صادرات مدرس جناب آقای حاج کاظمیان صادرکننده نمونه ملي و ممتاز متوالی طی ۸ سال اخیر دوشنبه 2 اسفندماه 1395 9صبح الی 12 برگزاری کارگاه صادرات خدمات فنی مهندسی(پیمانکاری و عمرانی) سرفصل ها: طبقه بندی تجارت خدمات، مراحل اصلی صادرات خدمات و نحوه قرارداد و اجرای آن مدرس جناب آقای دکتر انزلی چی عضو هیات مدیره و دبیر صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی دوشنبه 2 اسفندماه 1395 14 الی 17 برگزاری کارگاه آشنایی با شرکتهای  مدیریت صادرات(EMC) وکنسرسیوم های […]

  • دبیرخانه

    اصفهان، میدان فیض، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-شورای عالی جوانان