27 سپتامبر

عنوان کارگاه روز ساعت محل برگزاری جایگاه اپلیکیشن ها در توسعه کسب و کار نوین چهارشنبه 26 مهرماه 1396 13:15 الی 14:45 سالن همایش های بین المللی ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران چهارشنبه 26 مهرماه 1396 13:15 الی 14:45 سالن اجتماعات آینده پژوهی چهارشنبه 26 مهرماه 1396 13:15 الی 14:45 تالار هیئت نمایندگان   عنوان کارگاه روز ساعت محل برگزاری ساختارو تکنیک های پرزنت به سرمایه گذار پنجشنبه 27 مهرماه 1396 13:15 الی 14:45 سالن همایش های بین المللی بازاریابی شبکه ای پنجشنبه 27 مهرماه 1396 13:15 الی 14:45 هیئت نمایندگان  

  • دبیرخانه

    اصفهان، میدان فیض، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-شورای عالی جوانان